Regulamin Serwisu ApproveTask

§1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego ApproveTask, dostępnego pod adresem https://approvetask.com (zwany dalej „Serwisem”).

1.2. Administratorem serwisu oraz dostawcą oprogramowania jest PMT-Soft Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem w Szczecinie przy ul. Witkiewicza 37/28.

1.3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

1.4. Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez stronę internetową: https://approvetask.com/kontakt.

§2. Warunki Rejestracji i Użytkowania

2.1. Korzystanie z niektórych funkcji Serwisu wymaga rejestracji i utworzenia konta użytkownika.

2.2. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych osobowych podczas procesu rejestracji.

2.3. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony swoich danych dostępowych przed nieautoryzowanym dostępem. W przypadku stwierdzenia nieautoryzowanego używania konta, użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić to administracji Serwisu.

2.4. Użytkownik zobowiązuje się nie używać Serwisu do przesyłania treści o charakterze nielegalnym, obraźliwym, naruszającym prawa osób trzecich lub sprzecznym z dobrymi obyczajami.

§3. Odpowiedzialność

3.1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby Serwis działał nieprzerwanie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za przerwy spowodowane czynnikami zewnętrznymi (np. awaria sprzętu, działania innych użytkowników).

3.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez użytkowników.

3.3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu ze względu na prace konserwacyjne lub modernizacyjne, o czym poinformuje Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.

§4. Prawa Autorskie

4.1. Treści oraz oprogramowanie dostępne w Serwisie są chronione prawem autorskim i stanowią własność Administratora lub innych podmiotów, z którymi Administrator współpracuje. Użytkownik ma prawo korzystać z tych treści tylko w sposób określony w niniejszym regulaminie.

4.2. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja lub wykorzystywanie treści dostępnych w Serwisie w celach komercyjnych bez wyraźnej zgody Administratora jest zabronione.

§5. Zmiany w Regulaminie

5.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

5.2. O wszelkich zmianach w regulaminie Użytkownicy zostaną powiadomieni z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenia zamieszczone na stronie internetowej Serwisu.

§6. Postanowienia Końcowe

6.1. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.

6.2. W przypadku stwierdzenia nieważności jednego z postanowień niniejszego regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

6.3. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące działania Serwisu drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy dostępny na stronie: https://approvetask.com/kontakt. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.

Data ostatniej aktualizacji: (01.09.2023)